#brasilvsalemanha #vergonhabrasil  #BrazilvsGermany